11. Wat is een cultuurhistorische of monumentale waardestelling?

Bij een waardestelling worden monumentale waarden in kaart gebracht en benoemd. Dit zijn behalve cultuurhistorische waardestellingsplattegronden ook de teksten waarin wordt beargumenteerd waarom iets wel of geen historische waarde heeft.